การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

ลำดับรายการดาวน์โหลด
1นโยบายการกำกับดูแลกิจการดาวน์โหลด
2เอกสารบริษัท
- ข้อบังคับบริษัทดาวน์โหลด
- บริคณห์สนธิดาวน์โหลด
3การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดาวน์โหลด
- แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดาวน์โหลด
4จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท
- จรรยาบรรณทางธุรกิจดาวน์โหลด
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจดาวน์โหลด
- จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ดาวน์โหลด
5กฎบัตรคณะกรรมการ
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดาวน์โหลด
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาดาวน์โหลด
- กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนดาวน์โหลด
6นโยบายการป้องกันและการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในดาวน์โหลด
7นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)ดาวน์โหลด
8นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทดาวน์โหลด
9นโยบายอื่น ๆ
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนดาวน์โหลด
- นโยบายด้านการบริหารแรงงานดาวน์โหลด
- คู่มือการจ้างแรงงานต่างด้าว ดาวน์โหลด
- นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงดาวน์โหลด
- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดาวน์โหลด
- จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2565ดาวน์โหลด
- นโยบายอนุรักษ์พลังงานดาวน์โหลด
- การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
- นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานดาวน์โหลด
- นโยบายการกำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
- นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดาวน์โหลด