ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,789 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับชื่อ-นามสกุลจำนวนหุ้น (หุ้น)ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์ 440,426,550 45.9014
1.1นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์147,560,55015.3788
1.2นายชาลี สุขสวัสดิ์139,982,75014.5890
1.3นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์121,727,75012.6865
1.4นายวัลลภ สุขสวัสดิ์23,538,800 2.4532
1.5นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์6,283,1000.6548
1.6นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ1,330,0000.1386
1.7นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์6000.0001
1.8ด.ช.วรรธนะ สุขสวัสดิ์6000.0001
1.9ด.ญ.วริศรา สุขสวัสดิ์6000.0001
1.10ด.ญ.สุพิชญา สุขสวัสดิ์6000.0001
1.11ด.ช.นพรุจ สุขสวัสดิ์6000.0001
1.12ด.ช.พีรวุฒิ สุขสวัสดิ์6000.0001
2นายณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล43,000,0004.4815
3กลุ่มครอบครัวอรุณงามวงศ์24,100,0002.5117
3.1นายทิฆัมพร อรุณงามวงศ์9,950,0001.0370
3.2นายทีฆายุ อรุณงามวงศ์9,650,0001.0057
3.3นางอัชฌา อรุณงามวงศ์4,500,0000.4690
4นายอรุต ธนาสุวรรณดิถี24,000,0002.5013
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด18,926,0851.9725
6นายจักรพล ทองเจริญ18,414,5001.9192
7กลุ่มครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ13,060,3001.3611
7.1นางขันทอง อุดมมหันติสุข9,910,3001.0329
7.2นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ3,150,0000.3283
8กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ์11,181,5001.1653
8.1นางวาสนา วิริยาทรพันธุ์9,384,5000.9781
8.2นายวิทยา วิริยาทรพันธุ์1,661,9000.1732
8.3นางสาววีรยา วิริยาทรพันธุ์135,1000.0141
9นางฐิตารีย์ อุตมะมงคลชัย9,000,0000.9380
10กลุ่มครอบครัวเทพภูษาวัฒนา7,222,6000.7527
10.1นายศักดิ์ชัย เทพภูษาวัฒนา6,600,0000.6879
10.2นายศักดิ์สิทธิ์ เทพภูษาวัฒนา212,9000.0222
10.3นางสาววิมล เทพภูษาวัฒนา199,7000.0208
10.4นายชวลิต เทพภูษาวัฒนา120,0000.0125
10.5นางสาววิลาวัลย์ เทพภูษาวัฒนา90,0000.0094
11นางสาวทัศนีย์ วงษ์จิราษฏร์7,204,0000.7508
12นายคนึงนิจ จินดา5,050,0000.5263
13กลุ่มครอบครัววรรณวิสูตร4,897,0000.5104
13.1นายนำชัย วรรณวิสูตร4,892,0000.5098
13.2นายนำพล วรรณวิสูตร5,0000.0005
14ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (5,755 ราย)308,923,05532.1961
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น959,505,590100.0000

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567)ดาวน์โหลด
บันทึกเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567)ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม 2566)ดาวน์โหลด
บันทึกเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566)ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565)ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2565)ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564)ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563)ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ดาวน์โหลด
สารสนเทศ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559ดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายการดาวน์โหลด
กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ECF-W4) (วันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และวันสิ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (หรือ ECF-W4) ครั้งสุดท้ายดาวน์โหลด
แจ้งการแก้ไขข้อความในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ECF-W4) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ECF-W4) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมดาวน์โหลด
แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ECF-W4)ดาวน์โหลด

สิทธิผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายการอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆอาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทอาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 

1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ

 

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

 

3) บริษัทไม่มีการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาข้อมูลต่างๆของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไว้ตามข้อกำหนดต่างๆ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เป็นต้น

 

4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความวคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

 

5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

 

6) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

 

7) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่รายละเอียด
25 เม.ย. 2567ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
20 เม.ย. 2566ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
21 เม.ย 2565ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
21 เม.ย 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
8 ก.ค. 2563ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
22 เม.ย. 2562ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
25 เม.ย. 2561ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2 ต.ค. 2560ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
31 พ.ค. 2560ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
28 เม.ย. 2560ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
8 เม.ย 2559ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ECF CSR

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.