การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทคกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการ Solar Roof

เนื่องจากบริษัท มีพื้นที่โรงงานสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะทำโครงการ Solar Rooftop ขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ซึ่งได้จัดทำในพื้นที่ของโรงงาน ทั้งนี้การติดตั้ง Solar Rooftop จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ 1,000,000 บาท นอกจากการติดตั้ง Solar Rooftop จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่บริษัทแล้ว ยังช่วยในด้านการดูแลสภาพแวดล้อม เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ECF Park

บริษัทได้จัดสร้าง ECF Park ขึ้น โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนั้น เพื่อต้องการสร้างแหล่งรายได้ให้กับคนในชุมชน ECF Park ตั้งอยู่ติดถนนบ้านบึง-แกลง ซึ่งเหมาะสมต่อการใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าของฝาก สินค้าพื้นบ้าน บริษัทได้ให้คนในชุมชนมาเช่าพื้นที่เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายใน ECF Park ได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นจุดหนึ่งที่ให้บริการพักรถ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายสินค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ห้องน้ำสะอาด จุดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแก่รถที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น