ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

 

  1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
SubjectDetails
ชื่อบริษัทภาษาไทย:บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ:East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:เลขที่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ แบบประกอบด้วยตนเอง
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
สาขาที่ 1:เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นโรงงานผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา รวมถึงสายการผลิตในส่วนของโรงเลื่อยไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง และผลิตกระดาษปิดผิวสำหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
สาขาที่ 2:เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝ่ายบริหารงานด้านการตลาด และโกดังเก็บสินค้า
ประเภทธุรกิจ:ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ แบบประกอบด้วยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง การจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านเว็บไซต์ แพลทฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ และการให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) การเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการเป็นผู้เพาะปลูกและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
เลขทะเบียนบริษัท:0107555000449
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท:วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ในฐานะบริษัทจำกัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)
ชื่อย่อหลักทรัพย์:ECF
ทุนจดทะเบียน:287,846,227 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,151,385,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว:239,876,397.50 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,505,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โทรศัพท์:+66 38-675-181-4, +66 2-152-7301-4
โทรสาร:+66 38-678-220, +66 2-152-7305
Home Page:www.eastcoast.co.th

สารจากประธานกรรมการบริษัท

33

          ปี 2566 เป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ  กลับมาดำเนินการได้ตามปกติเรียกได้ว่า เต็มรูปแบบอีกครั้ง และเริ่มปรับตัวดีขึ้นมากในช่วงหลังของปี แต่ก็ยังคงมีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งความต่อเนื่องจากสถานการณ์สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย ซึ่งยังคงส่งผลต่อปัจจัยราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกต่างรับมือด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดระดับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และได้กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านการกู้ยืมเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ปัญหาเงินเฟ้อ และค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามทิศทางเศรษฐกิจ และบรรยากาศการลงทุนจะเริ่มดีขึ้นในปีที่จะถึงนี้ จากจีนที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคต่าง ๆ ออกมาหลายมาตรการ และอินเดียที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดของโลก และน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างดีทีเดียว

 

          การทำงานของคณะผู้บริหาร และทีมงานของ ECF ที่ผ่านมา เราไม่เคยละทิ้งความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อม ๆ กับการสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนและสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงแม้ในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากสถานการณ์อัคคีภัยในช่วงไตรมาสที่ 2 แต่ด้วยการยึดหลักการและแนวคิดป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับมือและหาทางแก้ไขต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจ ซึ่งผลการบริหารจัดการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนับได้ว่าเป็นที่น่าพอใจ

 

          สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 รายได้จากการขายของปี 2566 ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายอยู่ที่ 1,374.50 ล้านบาท อย่างไรก็ตามทิศทางของรายได้จากการขายของบริษัทฯ ได้เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ซึ่งมาจากการเติบโตของกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ในขณะที่ทิศทางของการส่งออกเริ่มดีขึ้นคาดว่าจะส่งผลดีต่อเนื่องในรอบปี 2567

 

          ในส่วนของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย “Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเลิศ” และ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” หรือ AGM Checklist ที่ 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  และในขณะนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนพัฒนาเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความยั่งยืนในด้านอื่น ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งได้แก่ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะวางแผนการทำงาน กำหนดตัวชี้วัด และคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้คอยกำกับดูแล และติดตามผลของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป

 

          ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ตั้งใจทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ถือว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่รอดได้ในปี 2566 ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

 

          ในโอกาสนี้ ผมขออำนวยพรให้ทุกท่าน พร้อมครอบครัว จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า และความมั่งคั่ง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

 

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

ประธานกรรมการบริษัทฯ

สารจากกรรมการผู้จัดการ

11

          สิ่งที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจต้องปรับตัวรับกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ เผชิญความท้าทายต่าง ๆ ทั้งในด้านการเงิน เศรษฐกิจโลก ถึงแม้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยังคงได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากปัญหาโรคระบาดดังกล่าว และถูกซ้ำเติมจากสงครามยูเครน-รัสเซียที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และในท้ายที่สุดส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกอย่างที่เราทราบกันดี จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทฯ ต้องปรับกลยุทธ์การบริหารงานอย่างเข้มข้น ดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ และต้องติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างจริงจัง ซึ่งนับว่าเป็นหลักการสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรง ทำให้การดำเนินการธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

 

          แต่อย่างไรก็ตามในเชิงธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงมีปัจจัยบวกในหลาย ๆ ด้านที่เข้ามาช่วยเสริมเรื่องรายได้ให้กับบริษัทฯ อาทิ การได้กลุ่มลูกค้าใหม่แถบประเทศเอเชียใต้ กลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง รวมถึงกลุ่มลูกค้าในแถบอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มที่บริษัทฯ จะได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากสามกลุ่มใหญ่นี้ นอกจากนี้ยังนับเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ที่ประเทศจีนได้ยกเลิกนโยบายปิดประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างสูง ทําให้เกิดสภาพคล่องในตลาดและทําให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมในประเทศไทยนั้นดีขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ มากขึ้น

 

          ซึ่งส่วนหนึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานโดยภาพรวมของปี 2566 บริษัทฯ ยังคงสามารถสร้างรายได้จากการขายและรายได้รวมลดลงเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ปี 2565 เป็นปีที่ทั่วโลกประสบกับภาวะวิกฤติด้านสงคราม ด้านเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น

 

          ด้วยแนวคิดการพัฒนาให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) รวมถึงแนวคิด Heading to the bright future” ที่แม้ว่าสถานการณ์ปัจจัยภายนอกจะมาในรูปแบบใด สิ่งที่สำคัญคือ การปรับตัวรับมือให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความมุ่งมั่น ตั้งใจ แผนงาน การตรวจสอบติดตาม การวางแผนความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และทีมงานที่แข็งแกร่ง เหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้  ECF เดินหน้ามุ่งสู่อนาคตที่สดใสได้

 

          ผมขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน ความเข้าใจจากคู่ค้า ความไว้วางใจจากลูกค้า และการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ทำให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเจอความท้าทายอย่างไร เราพร้อมจะจับมือก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันในทุกครั้ง บริษัทฯ ขอมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจในทุกห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป

 

นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์

                                                                                                       กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

จากซ้ายไปขวา

1. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการอิสระ
4. รศ.ดร. มนตรี โสคติยารุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
6. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
7. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
8. นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

จากซ้ายไปขวา

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากซ้ายไปขวา

1. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
4. นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา

จากซ้ายไปขวา

1. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการสรรหา
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จากซ้ายไปขวา

1. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

จากซ้ายไปขวา

1. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

messageImage_1715851194676

จากซ้ายไปขวา

 

1. นายปรเมศศ์ชรพณ ชินนวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา 2)
2. นางสาวสุภัค โต๊ะพงศ์อนันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา 1)
3. นายอรรถพล ธนาพล ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สำนักงานใหญ่)
4. นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน)

เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

IMG_4383
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

อันดับความน่าเชื่อถือ

ประเภทเครดิตสถาบันจัดอันดับอันดับเครดิตวันที่ออกดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กร TRISBB-19 กรกฏาคม 2566ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กร TRISBB27 กรกฏาคม 2565ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+30 กรกฏาคม 2564ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+23 กรกฏาคม 2563ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+14 สิงหาคม 2562ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+25 กรกฏาคม 2561ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB19 มิถุนายน 2560ดาวน์โหลด

ECF CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างจิตสำนึกในเรื่องการแบ่งปันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ให้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปัจจุบันให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงเกิดเป็นกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้เกิดขึ้นต่อสังคม และความสุขใจสู่พนักงานจากการเป็นผู้ให้