ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการปี 2564ปี 2565ปี 2566
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม3,756.203,988.104,033.92
หนี้สินรวม2,429.592,621.492,854.17
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม1,326.611,366.611,279.75
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว239.87239.87239.88
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย – สุทธิ1,549.411,418.931,374.50
รายได้รวม1,592.191,463.40591,417.53
ต้นทุนขาย(1,237.05)(1,075.42)(1,127.04)
ค่าใช้จ่ายรวม(1,424.61)(1,289.55)(1,424.32)
ภาษีเงินได้(1.67)(1.12)37.58
กำไรสำหรับปี 50.9237.19(145.98)
กำไรสำหรับปี – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่50.8537.46(144.46)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี93.8855.07(150.74)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่93.8155.34(149.22)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)5.145.08(0.05)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)4.012.83(11.43)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)20.1624.2118.00
อัตรากำไรสุทธิ (%)3.202.54(10.30)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)1.831.922.42
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)0.050.04(0.15)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)1.381.421.23

งบการเงิน

งบการเงินดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2566ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2566ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2565ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด

ECF CSR

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.