ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทเข้าลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเข้าลงทุนภายใต้บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อย

SubjectDetails
บริหารโครงการโดย บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (GEP)
กำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์
ที่ตั้งโครงการ เมืองมินบู เขตมาเกว ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สำหรับเฟสที่ 1 (50 เมกะวัตต์) ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 จากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างวางแผนก่อสร้าง
ECF-P ถือหุ้นร้อยละ 20.00