ห้องข่าวนักลงทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ดาวน์โหลด
20 มิ.ย. 2566แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน และการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมจำนวน 1 บริษัทดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2566กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W4ดาวน์โหลด
11 พ.ค.2566คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566ดาวน์โหลด
11 พ.ค.2566สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
2 พ.ค.2566การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯดาวน์โหลด
20 เม.ย.2566แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566ดาวน์โหลด
20 เม.ย.2566แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)ดาวน์โหลด
10 เม.ย.2566แจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่บางส่วนของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (สำนักงานสาขา 1) ของ บริษัทฯดาวน์โหลด
4 เม.ย.2566หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 5 เมษายน 2566ดาวน์โหลด
28 มี.ค.2566แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W4 (F53-5)ดาวน์โหลด
22 มี.ค.2566การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
14 มี.ค.2566แจ้งเปลี่ยนแปลง CFOดาวน์โหลด
13 มี.ค.2566แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลกำหนดวันจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไขครั้งที่ 2)ดาวน์โหลด
10 มี.ค.2566การไม่ปรับสิทธิของ ECF-W4ดาวน์โหลด
28 ก.พ.2566แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)ดาวน์โหลด
28 ก.พ.2566สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
28 ก.พ.2566คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565ดาวน์โหลด
28 ก.พ.2566แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566ดาวน์โหลด
17 ก.พ.2566กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W4ดาวน์โหลด
28 พ.ย.2565ประกาศวันหยุดประจำปี 2566ดาวน์โหลด
22 พ.ย.2565แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W4 (F53-5)ดาวน์โหลด
10 พ.ย.2565มติพิจารณาอนุมัติให้ยุติการลงทุนและให้ขายทรัพย์สินในธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัลของบริษัทย่อยดาวน์โหลด
10 พ.ย.2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565ดาวน์โหลด
10 พ.ย.2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
31 ต.ค.2565การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566ดาวน์โหลด
19 ต.ค.2565กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W4 (แก้ไข)ดาวน์โหลด
18 ต.ค.2565กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W4ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2565การเปิดเผยข้อมูลรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินเรื่องโกดังสินค้าแห่งใหม่ และรายการที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องการเช่าที่ดินดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2565งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
22 ก.ค. 2565แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W4 (F53-5)ดาวน์โหลด
16 มิ.ย. 2565กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W4ดาวน์โหลด
18 พ.ค. 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
17 พ.ค 2565แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย "หุ้นกู้ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565"ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2565งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2565การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2565แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2565แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2565แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W4 (F53-5)ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2565การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2565การไม่ปรับสิทธิของ ECF-W4ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2565งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2565แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ดาวน์โหลด
15 ก.พ. 2565กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W4ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2565หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2565ชี้แจง Trading Alert Listดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2565Trading Alert List Informationดาวน์โหลด
10 ก.พ. 2565แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท วีวี ริช จำกัด)ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2564 แจ้งอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม 1 แห่งดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2564 แจ้งการอนุมัติเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติมของบริษัทย่อยดาวน์โหลด
23 พ.ย. 2564 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565ดาวน์โหลด
22 พ.ย. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W4 (F53-5)ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2564คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
29 ต.ค. 2564การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565ดาวน์โหลด
15 ต.ค. 2564กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W4ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2564สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2564คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2564งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
30 ก.ค. 2564การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดาวน์โหลด
21 ก.ค. 2564แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W4 (F53-5)ดาวน์โหลด
25 มิ.ย. 2564กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W4ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2564สรุปข้อสนเทศของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4 (ECF-W4)ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2564ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : ECF-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มิถุนายน 2564ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (ECF-W4) (แก้ไข)ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2564แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท โซเมว่า พลาซ่า จำกัด)ดาวน์โหลด
4 มิ.ย. 2564แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (ECF-W4)ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2564งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2564แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม 1 แห่ง (บริษัท โซเมว่า พลาซ่า จำกัด) และการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ / โลโก้ใหม่ของบริษัทฯดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2564คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2564สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
5 พ.ค. 2564การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2564แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2564มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
19 เม.ย. 2564แจ้งมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯดาวน์โหลด
16 เม.ย. 2564หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2564การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2564หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มีนาคม 2564ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2564แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/64 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล การออก ECF-W4 การเพิ่มทุน และกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2564คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2564สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2564งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
22 ก.พ. 2564แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W3 (F53-5)ดาวน์โหลด
22 ม.ค. 256426 มกราคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ECF-W3ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยถือหุ้นบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 33.37ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ECF-W3 ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2563กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ECF-W3ดาวน์โหลด
4 ธ.ค. 2563แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W3 (F53-5)ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2563งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2563สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2563แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ครั้งที่ 7 (25 พฤศจิกายน 2563)ดาวน์โหลด
2 ต.ค. 2563การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2563แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W3 (F53-5)ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2563งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 2563กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W3ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 2563แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ครั้งที่ 6 (25 สิงหาคม 2563)ดาวน์โหลด
21 ก.ค. 2563การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
14 ก.ค. 2563แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการอิสระ การเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารดาวน์โหลด
9 ก.ค. 2563แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ดาวน์โหลด
8 ก.ค. 2563มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
5 มิ.ย. 2563การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2563แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W3 (F53-5)ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่ม ออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2563งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)(แก้ไข)ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2563การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)ดาวน์โหลด
5 พ.ค. 2563การไม่ปรับสิทธิของ ECF-W3ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดาวน์โหลด
20 เม.ย. 2563แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ครั้งที่ 5 (25 พฤษภาคม 2563)ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2563แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2563แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2563งบการเงินรายปี 2562 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 จ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข template) ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 จ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)ดาวน์โหลด
27 ม.ค. 2563แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W3 (F53-5)ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2563แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ครั้งที่ 4 (25 กุมภาพันธ์ 2563) (เพิ่ม template)ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2563แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ครั้งที่ 4 (25 กุมภาพันธ์ 2563)ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2562แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง (1) การจำหน่ายไปซึ่งสิทธิเรียกร้องในสัญญาเงินกู้ สัญญาจำนำ และบันทึกความเข้าใจเพื่อการศึกษาการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท ซีอาร์ โซล่าร์ จำกัด และ (2) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดาวน์โหลด
4 ธ.ค. 2562แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2562แจ้งยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการเพิ่มทุนจดทะเบียน (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2562แจ้งยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2562แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W3 (F53-5)ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2562ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563ดาวน์โหลด
18 พ.ย. 2562แจ้งเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดกำลังการผลิตรวม 220 เมกะวัตต์) สำหรับ Phase ที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2562สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 3 (F45)ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2562งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (แก้ไข) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
25 ต.ค. 2562แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ครั้งที่ 3 (25 พฤศจิกายน 2562)ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2562 ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้น ของบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัดดาวน์โหลด
4 ต.ค. 2562แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเข้าลงทุนหุ้นสามัญของ บจก. เคพีเอ็น อะคาเดมี การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบ PP การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2562การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2562แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
23 ก.ย. 2562แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข template)ดาวน์โหลด
23 ก.ย. 2562แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2562แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทดาวน์โหลด
2 ก.ย. 2562แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W3 (F53-5) (แก้ไข)ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2562แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W3 (F53-5)ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2562งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 แก้ไขวันที่ในหน้าความเห็นผู้สอบบัญชี (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2562งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) แก้ไขวันที่ในหน้าผู้สอบบัญชีดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2562งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2562กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W3ดาวน์โหลด
22 ก.ค. 2562แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2562)ดาวน์โหลด
4 ก.ค. 2562รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W2) ครั้งที่ 6 (20 กุมภาพันธ์ 2562) และจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W3) ครั้งที่ 1 (24 พฤษภาคม 2562)ดาวน์โหลด
1 ก.ค. 2562แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเมียนมาดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2562แจ้งขยายระยะเวลาตามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ (ครั้งที่3)ดาวน์โหลด
28 พ.ค. 2562แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W3 (F53-5)ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2562งบการเงินไตรมาที่ 1/2562 แก้ไขงวดบัญชีดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2562งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 สอบทานแล้วดาวน์โหลด
9 พ.ค. 2562แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
3 พ.ค. 2562การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2562การปรับสิทธิของ ECF-W3ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2562กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W3ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2562แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเมียนมาร์ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2562มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
1 เม.ย. 2562แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เลื่อนการเข้าลงทุนในบ, เอสเทรค (ประเทศไทย) (ยกเลิกวาระนี้ใน AGM 62), สรุปวาระขออนุมัติผู้ถือหุ้นใน AGM 62 เพิ่มเติมดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2562การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2562แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เลื่อนการเข้าลงทุนในบ, เอสเทรค (ประเทศไทย) (ยกเลิกวาระนี้ใน AGM 62), สรุปวาระขออนุมัติผู้ถือหุ้นใน AGM 62ดาวน์โหลด
7 มี.ค. 2562แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)ดาวน์โหลด
4 มี.ค. 2562แจ้งแก้ไขตัวเลขการจ่ายเงินปันผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3 ปี 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2562หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มีนาคม 2562ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2562แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3.2562 และเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2562งบการเงินปี 2561 สอบทานแล้วดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
21 ก.พ. 2562แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W2 (F53-5)ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2562แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2562แจ้งการยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ ระหว่าง บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย และ Can Do Company Limitedดาวน์โหลด
23 ม.ค. 256225 มกราคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ECF-W2ดาวน์โหลด
21 ม.ค. 2562รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W2) ครั้งที่ 4 (24 สิงหาคม 2561) และ ครั้งที่ 5 (23 พฤศจิกายน 2561)ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2562แจ้งการแก้ไขมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออกดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2561หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ECF-W2ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2561ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2561กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ECF-W2ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2561ชี้แจงพัฒนาการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯดาวน์โหลด
6 ธ.ค. 2561แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียนดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2561แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียนดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2561หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2561แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W2 (F53-5)ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2561งบการเงินไตรมาสที่ 3.2561 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2561งบการเงินไตรมาสที่ 3.2561 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 แก้ไขดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2561แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหาร และแก้ไขโครงสร้างองค์กรของบริษัทดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W2ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) ครั้งที่ 5.6 ดาวน์โหลด
12 ต.ค. 2561หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2561แจ้งขยายระยะเวลาตามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ครั้งที่ 2)ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2561การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้าดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2561หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 31 สิงหาคม 2561ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2561แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W2 (F53-5)ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2561งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
06 ส.ค. 2561แจ้งการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัดดาวน์โหลด
01 ส.ค. 2561แจ้งการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โครงการที่ 1 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2561รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนดาวน์โหลด
16 ก.ค. 2561กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W2ดาวน์โหลด
29 มิ.ย. 2561การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โครงการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) ของ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2561การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โครงการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) ของ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2561หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มิถุนายน 2561ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2561SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561ดาวน์โหลด
25 พ.ค. 2561แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W2 (F53-5)ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)(แก้ไข)ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2561งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
07 พ.ค. 2561การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2561หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 2 พฤษภาคม 2561ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2561การไม่ปรับสิทธิของ ECF-W2, ECF-W3ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2561มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2561แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2561การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (3 ท่าน) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 3 (แก้ไข PDF)ดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2561กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W2ดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2561การไม่ปรับสิทธิของ ECF-W2, ECF-W3ดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2561การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (3 ท่าน) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 3ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2561แจ้งขยายระยะเวลาตามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2561การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2561แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2561หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มีนาคม 2561ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)(แก้ไข)ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2561การเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2561งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2561แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ECF-W2 (F53-5)ดาวน์โหลด
05 ก.พ. 2561รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)ดาวน์โหลด
26 ม.ค. 2561รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
25 ม.ค. 2561รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนดาวน์โหลด
25 ม.ค. 2561การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2561กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W2 (เพิ่ม template)ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2561แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) ครั้งที่ 2/6 (23 กุมภาพันธ์ 2561)ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2561การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯดาวน์โหลด
10 ม.ค. 2561หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2561ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2561แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2561รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3)ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2560แจ้งการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2560แจ้งการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2560แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2560แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2561ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2560หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ธันวาคม 2560ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2560การลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นกับ Macquarie Bank Limitedดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2560แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)ดาวน์โหลด
17 พ.ย. 2560หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)(แก้ไข)ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2560งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2560แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) ครั้งที่ 1 (24 พฤศจิกายน 2560)ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2560หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2560ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : ECF-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2560ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : ECF-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560ดาวน์โหลด
31 ต.ค. 2560หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2560แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (29 กองทุน ภายใต้การจัดการของบลจ.วรรณ) (แก้ไข)ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2560หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2560การจัดตั้งบริษัทย่อยดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2560แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (บลจ.วรรณ)ดาวน์โหลด
24 ต.ค. 2560การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดดาวน์โหลด
24 ต.ค. 2560แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (ECF-W3)ดาวน์โหลด
24 ต.ค. 2560แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (ECF-W2)ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2560การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (บลจ.วรรณ) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2 (แก้ไข PDF และ template)ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2560การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (บลจ.วรรณ) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2560การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2560การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Macquarie Bank Limited) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะแจ้งกำหนดการจองซื้อ และราคาจองซื้อเป็นคราว ๆ ไปดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2560แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 (เพิ่ม template)ดาวน์โหลด
02 ต.ค. 2560แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2560การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้าดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2560หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2560SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2560ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2560การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2560แจ้งความคืบหน้าการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นกับ IFEC ซึ่งหมดอายุในวันที่ 26 สิงหาคม 2560ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 (การอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 (การอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560) (แก้ไข PDF)ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 (การอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560) (แก้ไข template)ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 (การอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560)ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2560SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2560งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) แก้ไขดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2560งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดาวน์โหลด
08 ส.ค. 2560หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 9 สิงหาคม 2560ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 2560แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)ดาวน์โหลด
13 ก.ค. 2560รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W1)ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 256030 มิถุนายน 2560 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ECF-W1ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2560แจ้งการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัดดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวม 2 โครงการ (บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำกัด และ บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด) (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
16 มิ.ย. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวม 2 โครงการ (บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำกัด และ บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด)ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2560หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มิถุนายน 2560ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2560การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2560แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)ดาวน์โหลด
02 มิ.ย. 2560การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: ECF-W1ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2560แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W1) ครั้งสุดท้าย (27 กรกฎาคม 2560)ดาวน์โหลด
31 พ.ค. 2560แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2560แจ้งความคืบหน้าการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นกับ IFEC ซึ่งหมดอายุในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข template ครั้งที่ 2)ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข template)ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2560งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2560แจ้งการจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีของ 4 บริษัท ในกลุ่ม บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ปดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2560รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2560สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2560การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2560การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2560แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ECF ครั้งที่ 4 (ECF-W1)ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2560แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ดาวน์โหลด
27 เม.ย. 2560แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไข template)ดาวน์โหลด
27 เม.ย. 2560แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 เมกะวัตต์ ของ GEP, เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (แก้ไขสารสนเทศการได้มา)ดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2560แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W1) ครั้งที่ 4 (31 พฤษภาคม 2560) (เพิ่ม template)ดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2560แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W1) ครั้งที่ 4 (31 พฤษภาคม 2560)ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 เมกะวัตต์ ของ GEP, เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมมติคณะกรรมการและสารสนเทศการได้มา)ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 เมกะวัตต์ ของ GEP, เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข template, record date และวันที่ปิดสมุดทะเบียน)ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด, เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2560แจ้งการขยายระยะเวลาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ IFEC จาก 90 วัน เป็น 150 วัน (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2560แจ้งการขยายระยะเวลาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ IFEC จาก 90 วัน เป็น 150 วันดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2560การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2560แจ้งความคืบหน้าการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นกับ IFEC ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ที่่ผ่านมาดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2560ชี้แจงรายการวางเงินมัดจำจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล(เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ IFEC)แก้ไขดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2560ชี้แจงรายการวางเงินมัดจำจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2560แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท, จ่ายเงินปันผล, เพิ่มทุน General Mandate, ออกหุ้นกู้ และกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เพิ่ม template)ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การออกหุ้นกู้ และกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2560งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จากัด (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัดดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2560แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) และบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด) เป็นที่เรียบร้อยดาวน์โหลด
13 ม.ค. 2560รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W1)ดาวน์โหลด
13 ม.ค. 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการจัดโครงสร้างบริษัท และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม 1 บริษัท (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด)ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2559แจ้งการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.5 MW ประเทศญี่ปุ่น)ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2559หุ้นเพิ่มทุนของ ECF เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ธันวาคม 2559ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2559แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ อนุมัติบ.ย่อยเลิกบริษัทร่วมทุน, ยกเลิกการจดจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 1 บ. และอนุมัติบ.ย่อยเข้าถือหุ้นในบ.ร่วมทุนแห่งใหม่ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2559ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560ดาวน์โหลด
01 ธ.ค. 2559แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)ดาวน์โหลด
18 พ.ย. 2559แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2559งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2559แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W1) ครั้งที่ 3 (30 พฤศจิกายน 2559)ดาวน์โหลด
04 ต.ค. 2559การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้าดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2559การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ECF กับ บริษัท ศรีวัฒนา กรีน เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัดดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2559งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2559รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W1)ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งผลประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งผลประกอบการดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2565ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2564ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2563ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2562ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2561ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด

ECF CSR

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.