กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่จะสร้างสรรค์พลังงานสีเขียว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการพัฒนาการปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว บนแนวคิด Cullelose-Based World

ธุรกิจด้านอื่น ๆ

พร้อมสร้างกลยุทธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน