เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

รายงานประจำปีดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 ( แบบ 56-1 One Report) (เผยแพร่วันที่ 27 มีนาคม 2567) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 ( แบบ 56-1 One Report)ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 ( แบบ 56-1 One Report)ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 ( แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 ( แบบ 56-1 One Report)ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559ดาวน์โหลด

แบบแสดงรายงาน 56-1

แบบแสดงรายงาน 56-1ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจำปี 2559ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2566 วันที่ 22 มิถุนายน 2566ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการปี 2566 วันที่ 5 เมษายน 2566ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2565ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2565ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการปี 2563 วันที่ 8 เมษายน 2564ดาวน์โหลด

Company Snapshot

Company Snapshotดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2559ดาวน์โหลด

รายงานบทวิเคราห์

รายงานบทวิเคราห์ดาวน์โหลด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอส จำกัด (มหาชน) (29 มีนาคม 2565)ดาวน์โหลด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอส จำกัด (มหาชน) (15 มิถุนายน 2564)ดาวน์โหลด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอส จำกัด (มหาชน) (29 มีนาคม 2564)ดาวน์โหลด

ECF CSR กิจกรรมเพื่อสังคม 

บริษัทมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างจิตสำนึกในเรื่องการแบ่งปันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ให้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปัจจุบันให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงเกิดเป็นกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้เกิดขึ้นต่อสังคม และความสุขใจสู่พนักงานจากการเป็นผู้ให้