เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

รายงานประจำปีดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2557ดาวน์โหลด

แบบแสดงรายงาน 56-1

แบบแสดงรายงาน 56-1ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจำปี 2557ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาที่ 2 ปี 2563 วันที่ 24 กันยายน 2563ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาที่ 1 ปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการปี 2560ดาวน์โหลด

Company Snapshot

Company Snapshotดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
Company Snapshot ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด

ECF CSR กิจกรรมเพื่อสังคม 

บริษัทมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างจิตสำนึกในเรื่องการแบ่งปันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ให้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปัจจุบันให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงเกิดเป็นกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้เกิดขึ้นต่อสังคม และความสุขใจสู่พนักงานจากการเป็นผู้ให้