กิจกรรม “จิตอาสาทำความสะอาดห้องน้ำวัด”

กิจกรรม “จิตอาสาทำความสะอาดห้องน้ำวัด”

วัดมูลจินดารามเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี มีอาณาบริเวณกว้างขวางและเป็นวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาตลอดทั้งเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อไหว้ สักการะและขอพรสิ่งศักด์สิทธิ์ และด้วยเหตุที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาประกอบกิจธุระที่วัดมูลจินดาราม ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรในวัด ต้องแบกภาระและทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวทางบริษัท จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีโครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดมูลจินดารามเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสร้างจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดให้กับพื้นที่สำคัญของชุมชน

No Comments

Post A Comment