CSR

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน สร้างสุขจากการให้ ผู้ให้สุขใจ...

ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสาร...

ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม ” ปฏิทินเก่าให้เรานะ...

ในปีที่ผ่านคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสมทบทุนบริจาค...

บริษัทส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความสุขทั้งตัวพนักงานเอง ...

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังความมีน้ำใจ และมีความสุขในการเป็นผู้ให้ ...