CSR

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังความมีน้ำใจ และมีความสุขจากการเป็นผู้ให้  และเพื่อร่วมกิจกรรมการเป็นอาสาสมัคร  เสียสละเพื่อสังคม โดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และ พนักงาน  ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ นักเรียน รวมทั้ง ร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ ชาว ECF  ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี...

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 คัน ให้กับโรงพยาบาลธัญบุรี เพื่อสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วย...

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่บ้านผู้สูงอายุ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน สร้างสุขจากการให้ ผู้ให้สุขใจ ผู้รับสุขกาย และยังต้องการที่จะส่งเสริมให้พนักงานบริษัทตระหนักในเรื่องดังกล่าว เพื่อร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่...

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรถเข็นเปลนอนสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 คัน ให้กับโรงพยาบาลธัญบุรี เพื่อสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วย...

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังความมีน้ำใจ และมีความสุขจากการเป็นผู้ให้  และเพื่อร่วมกิจกรรมการเป็นอาสาสมัคร  เสียสละเพื่อสังคม โดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และ พนักงาน  ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ นักเรียน รวมทั้ง ร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ ชาว ECF  ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี...

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุด PPE จำนวน 150 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำลูกกา...

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุด PPE จำนวน 150 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธัญบุรี...

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน สร้างสุขจากการให้ ผู้ให้สุขใจ...