2564

2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญคือ อนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจด้านออนไลน์แพลทฟอร์ม คือ บริษัท โซเมว่า พลาซ่า จำกัด โดยบริษัทฯ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 และได้จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาท ปัจจุบันยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลทฟอร์ม

 

วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทฯ มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ECF-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยได้จัดสรรเป็นจำนวน 191,894,988 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว มีอายุ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2567 มีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิที่ 2 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม 1 แห่ง คือ บริษัท วีวี ริช จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจการเพาะปลูกและจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร โดยบริษัทฯ จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ปัจจุบันยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเข้าลงทุน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.