2559

2559

ธันวาคม อนุมัติให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่และได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE) ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย ECFH ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49.98

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.