2558

2558

กุมภาพันธ์ ดำเนินการจัดตั้งบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) | กุมภาพันธ์ จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมในญี่ปุ่น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha เพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบันได้จำหน่ายโครงการดังกล่าวแก่นักลงทุนรายอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | มิถุนายน บริษัทลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ร่วมกับ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท วิชญ์ อุตสาหกรรม จำกัด และกลุ่มผู้ประกอบการโรงไม้ในเขตพื้นที่ตั้งโครงการ โดยอนุมัติให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ร่วมก่อตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่จำนวน 5 แห่ง คือ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 2) จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด ปัจจุบันได้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชี เนื่องจากไม่สามารถผ่านการประมูลเพื่อให้ได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากภาครัฐ | ธันวาคม ECFH ในฐานะบริษัทย่อยเข้าลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กับ Can Do Company Limited (Can Do) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าราคาเดียวทั้งร้าน และเปิดสาขาแรกที่ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.