2555

2555

กรกฎาคม ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งทั่วประเทศภายใต้แบรนด์ “Costa” | ตุลาคม ECF เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท พร้อมทั้งมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000,000 บาท เป็น 130,000,000 บาท และดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทจำกัดมหาชน และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.