ECF รับประกาศนียบัตรรับรองต่อต้านคอรัปชันจาก CAC

ECF รับประกาศนียบัตรรับรองต่อต้านคอรัปชันจาก CAC

ECF รับประกาศนียบัตรรับรองต่อต้านคอรัปชันจาก CAC

          คุณสิทธิโชค ชินนุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)  ในงาน CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story For Sustainability จากคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อสะท้อนถึงนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ (Queen Sirikit National Convention Center)  เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

# # # # # # # # # # # # #

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ปุณณดา สงวนวงศ์ / วนิดา รักษ์กำเนิด

โทร: 02-718-2621  มือถือ:  085-0738383 / 095-8046061

Email:  p-bowling@worklink.co.th /Wanida@worklink.co.th

No Comments

Post A Comment