ระบบบริการยื่นขอใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล

แบบฟอร์มหนังสือร้องขอใช้/แก้ไข/ระงับ/ยกเลิก/ลบ/ทำลาย/ส่งโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 

ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565