โครงการ Care the Bear

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทคกับโครงการ Care the Bear

โครงการ Care the Bear

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear”

ECF ตระหนักดีว่าปัญหาโลกร้อน และความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลกที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทเข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” นอกจากเพื่อมุ่งหวังให้องค์กร และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแล้ว บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ การผลิตผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การตลาด การจัดซื้อวัตถุดิบ ให้สอดคล้องกับแนวคิดที่จะช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเพื่อเป็นแนวทางสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับโครงการ “Care the Bear” เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากการทำกิจกรรมขององค์กร และนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานเพื่อ ลดคาร์บอนฟุตพริ้นส์ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมถึงการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร โดยตั้งแต่ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพันธมิตรกว่า 50 องค์กร  ส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก