ข้อมูลการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทและเงินสำรองตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอนุมัติดารจ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างการได้โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ปีผลประกอบการวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นอัตราการจ่าย (บาท/หุ้น)
256514 มีนาคม 25660.011
256414 มีนาคม 25650.0157
256321 พฤษภาคม 25640.0125
256222 พฤษภาคม 25630.0167
256129 เมษายน 25620.0302
25604 พฤษภาคม 25610.0603
255912 พฤษภาคม 25600.0535

ECF CSR

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.