พนักงานขาย

พนักงานขาย

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการขายมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการขายผ่านช่องทาง Modern Trade จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะนำเสนอแผนงาน และเจรจาต่อรอง
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความกระตือรือล้น กล้าแสดงออก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมฯ MS.Office ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย

โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)

+66 (0) 38 675 181-4

แฟกซ์ (สำนักงานใหญ่)

+66 (0) 3867 8220

โทรศัพท์ (สาขากรุงเทพฯ)

+66 (2) 152 7301-4

แฟกซ์ (สาขากรุงเทพฯ)

+66 (2) 152 7301-4

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลและเพิ่มยอดขายของช่องทางการขายผ่าน Modern Trade
 • จัดทำแผนการตลาด และนำเสนอต่อ Modern Trade แต่ละราย
 • วางแผนการขายและกำหนดตัวเลขขายประจำปี รวมทั้งวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการขายผ่าน Modern Trade
 • ประสานงานและสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • สร้างสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายจัดซื้อของทาง Modern Trade
 • ควบคุม ดูแล ยอดขายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ยอดขายถึงเป้าหมาย
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อยอดขายไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติของบริษัท
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.