ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-P) เข้าลงทุนในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE) ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 และ SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ดังนี้

 

1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (PWGE)

SubjectDetail
บริหารโครงการโดยบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
กำลังการผลิตกำลังการผลิต
ที่ตั้งโครงการ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 27 มิถุนายน 2560
ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต ไม้สับ (woodchips)
SAFE ถือหุ้นร้อยละ 99.99

2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำกัด (SAFE-B)

SAFE ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจโรงสับไม้เพื่อนำส่งไม้สับ (woodchips) เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

 

3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จำกัด (SAFE-P)

SubjectDetails
บริหารโครงการโดย บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จำกัด
กำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 2 โครงการ โครงการละ 1 เมกะวัตต์
ที่ตั้งโครงการ โครงการที่ 1 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โครงการที่ 2 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 1 สิงหาคม 2561 โครงการที่ 1 อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต ซังข้าวโพด ,ไม้สับ
SAFE ถือหุ้นร้อยละ 49.00

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทเข้าลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเข้าลงทุนภายใต้บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อย

SubjectDetails
บริหารโครงการโดย บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (GEP)
กำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์
ที่ตั้งโครงการ เมืองมินบู เขตมาเกว ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สำหรับเฟสที่ 1 (50 เมกะวัตต์) ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 จากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างวางแผนก่อสร้าง
ECF-P ถือหุ้นร้อยละ 20.00