กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านพักคนชรา และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต”

กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านพักคนชรา และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต”

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน สร้างสุขจากการให้ ผู้ให้สุขใจ ผู้รับสุขกาย และยังต้องการที่จะส่งเสริมให้พนักงานบริษัทตระหนักในเรื่องดังกล่าว เพื่อร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่

No Comments

Post A Comment