ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

 

  1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
SubjectDetails
ชื่อบริษัทภาษาไทย:บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ:East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท:วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ในฐานะบริษัทจำกัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)
เลขทะเบียนบริษัท:0107555000449
ชื่อย่อหลักทรัพย์:ECF
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป อบแห้ง การจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านโชว์รูมสา ขา และการให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี)
ทุนจดทะเบียน:312,462,090.75 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว:239,871,889.25 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
สาขาที่ 1:เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อีกแห่งหนึ่งของบริษัท รวมถึงสายการผลิตในส่วนของโรงเลื่อยไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง และผลิตกระดาษปิดผิวสำหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
สาขาที่ 2:เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝ่าย การตลาดและฝ่ายบริหารงานทั่วไป และโกดังเก็บสินค้า
โทรศัพท์:+66 (0) 38-675-181-4, (0) 2-152-7301-4
โทรสาร:+66 (0) 38-678-220, (0) 2-152-7305
Home Page:www.eastcoast.co.th, www.elegathai.com

สารจากประธานกรรมการบริษัท

33

ผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ในนามของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“บริษัท”) ขอเรียนต่อท่านผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 บริษัทถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ดาว ซึ่งเป็นผลสำรวจตามโครงการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thailand Listed Companies 2019) ที่สถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้น  เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลงานที่ผ่านมาว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นพัฒนาการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุล ให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ตั้งใจทำงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน ริเริ่ม และมีวินัย เพื่อการพัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ถือว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

 

ในโอกาสที่เป็นมงคลนี้ ผมขออำนวยพรให้ทุกท่าน พร้อมครอบครัว จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า และความมั่งคั่ง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน

 

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทศ จำกัด (มหาชน)

 

 

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
(ประธานกรรมการบริษัท)

สารจากประธานกรรมการบริหาร

22

สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมานั้น นับเป็นอีกปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศของเรานั้น เข้าสู่ช่วงชะลอการเติบโต ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ รวมถึงธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท แต่ทั้งนี้ทางกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในครั้งนี้ ให้ผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผลการบริหารงาน ได้สะท้อนออกมาแล้วว่าธุรกิจของเราสามารถอยู่รอด และยังสร้างผลกำไรได้เป็นที่น่าพอใจ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่มั่นคงต่าง ๆ จากปัจจัยภายนอก นอกจากนี้บริษัทของเรา ยังคงอยู่ในช่วงของการเข้าศึกษาธุรกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีแหล่งรายได้ของบริษัทที่มากกว่าหนึ่งทาง ซึ่งคณะกรรมการบริหารหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า ธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงิน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้เป็นที่น่าพอใจ

 

ท้ายที่สุด ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร ขอยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดี และเป็นประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท และเพื่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

 

ขอบคุณครับ

 

 

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหาร

สารจากกรรมการผู้จัดการ

11

ปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ECF มีรายได้มาจากการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้ยางพารา  ซึ่งรายได้เกิดจากการส่งออก และจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งลูกค้าต่างประเทศ ของบริษัทยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าในประเทศอินเดีย และตะวันออกกลางได้ นับจากนี้จะเป็นโอกาสให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้ในอนาคต เนื่องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้มีศักยภาพในการเติบโต

 

สำหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ที่เข้าลงทุนผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ปัจจุบันนอกจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ ภาคใต้ และโรงไฟฟ้าไบโอแมส แก๊สซิฟิเคชั่น ขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้แล้วนั้น ในรอบปี 2562 บริษัทมีความยินดีที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ สามารถเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับเฟสที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ จากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งทางโครงการมีแผนเร่งการก่อสร้างสำหรับเฟสที่ 2 3 และ 4 ที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเร่งการรับรู้รายได้ต่อไป และผู้บริหารก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

 

และสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างรายได้รวมเท่ากับ 1,290.90 ล้านบาท และกำไรส่วนของบริษัทได้เท่ากับ 40.29 ล้านบาท โดยเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.33 เป็นผลจากนโยบายการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจจากทั้งภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลก นับเป็นอีกปีที่ทางทีมงานผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าในแต่ละปีคณะผู้บริหารจะต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราได้เน้นที่การจัดทำนโยบายบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และสามารถสร้างผลกำไรบรรทัดสุดท้ายให้เพิ่มขึ้นจากเดิม แม้ในแต่ละปีนโยบายการบริหารจะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เข้ามา แม้จะมีทั้งที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ แต่สิ่งที่สำคัญ คือความไม่ย่อท้อ และพ่ายแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาของคณะผู้บริหาร และผมต้องขอขอบคุณจากใจจริงต่อทีมงานผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ ที่พร้อมทุ่มเท มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ และขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการผลักดัน ECF ให้เติบโต อย่างมั่นคงร่วมกันต่อไป

 

 

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

1

จากซ้ายไปขวา

1. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการอิสระ
4. รศ.ดร. มนตรี โสคติยารุรักษ์ กรรมการอิสระ
5. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
6. นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
7. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
8. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

2

จากซ้ายไปขวา

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3

จากซ้ายไปขวา

1. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

4

จากซ้ายไปขวา

1. นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5

จากซ้ายไปขวา

1. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

6

จากซ้ายไปขวา

1. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

7

จากซ้ายไปขวา

 

1. นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา 2)
2. นางสาวสุภัค โต๊ะพงศ์อนันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา 1)
3. นายราชา พจน์อริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สำนักงานใหญ่)
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

8
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

อันดับความน่าเชื่อถือ

ประเภทเครดิตสถาบันจัดอันดับอันดับเครดิตแนวโน้มของอันดับวันที่ออกดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+Stable14 สิงหาคม 2562ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+Stable25 กรกฏาคม 2561ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBBStable19 มิถุนายน 2560ดาวน์โหลด

ECF CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างจิตสำนึกในเรื่องการแบ่งปันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ให้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปัจจุบันให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงเกิดเป็นกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้เกิดขึ้นต่อสังคม และความสุขใจสู่พนักงานจากการเป็นผู้ให้