ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

 

  1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
SubjectDetails
ชื่อบริษัทภาษาไทย:บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ:East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท:วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ในฐานะบริษัทจำกัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)
เลขทะเบียนบริษัท:0107555000449
ชื่อย่อหลักทรัพย์:ECF
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป อบแห้ง การจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านโชว์รูมสา ขา และการให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี)
ทุนจดทะเบียน:312,462,090.75 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว:239,871,889.25 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
สาขาที่ 1:เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อีกแห่งหนึ่งของบริษัท รวมถึงสายการผลิตในส่วนของโรงเลื่อยไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง และผลิตกระดาษปิดผิวสำหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
สาขาที่ 2:เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝ่าย การตลาดและฝ่ายบริหารงานทั่วไป และโกดังเก็บสินค้า
โทรศัพท์:+66 (0) 38-675-181-4, (0) 2-152-7301-4
โทรสาร:+66 (0) 38-678-220, (0) 2-152-7305
Home Page:www.eastcoast.co.th, www.elegathai.com

สารจากประธานกรรมการบริษัท

33

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนต่อท่านผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่า แม้ว่าปี 2563 อย่างที่ทราบกันดีว่า ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม และธุรกิจต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับบริษัทเราย่อมได้รับผลกระทบทำให้เกิดการชะลอตัวของรายได้ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง กลางไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ยังคงสามารถสร้างรายได้ให้กลับมาเติบโตได้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

 

และสำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 บริษัทถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ดาว ซึ่งเป็นผลสำรวจตามโครงการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thailand Listed Companies 2020) ที่สถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้น ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลงานที่ผ่านมาว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นพัฒนาการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ตั้งใจทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท อดทน ริเริ่ม และมีวินัย เพื่อการพัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ถือว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

 

ในโอกาสนี้ ผมขออำนวยพรให้ทุกท่าน พร้อมครอบครัว จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า และความมั่งคั่ง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน

 

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

ประธานกรรมการบริษัท

สารจากกรรมการผู้จัดการ

11

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลให้ ECF ได้รับผลกระทบในบางด้าน อาทิ ด้านคำสั่งซื้อที่ชะลอตัวลง ด้านการผลิต และการขนส่งสินค้าที่ล่าช้าไปจากแผนการดำเนินงานที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึงกลางไตรมาสที่ 2 แต่อย่างไรก็ตาม ECF ได้เริ่มกลับเข้ามามีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและพลิกฟื้นสถานการณ์ให้รายได้มีตัวเลขที่เติบโตขึ้นจากปี 2562 ในที่สุด ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นส่งคำสั่งซื้อเข้ามามากอย่างมีนัยสำคัญ คือ กลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งบริษัทยังมีโอกาสที่จะได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งยังมีความต้องการในการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และในช่วงปลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มขยายการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มสายการผลิต รวมถึงในรอบปี 2564 เรายังคงมีแผนขยายและลงทุนในเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

 

สำหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ที่เข้าลงทุนผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด โดยได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ผ่าน บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) ในฐานะผู้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับเฟสที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ จากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา แม้ว่า ในช่วงปี 2563 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลกระทบให้การก่อสร้างในเฟสที่ 2 เกิดความล่าช้าไปจากเดิม แต่ในปัจจุบันทางโครงการสามารถกลับมาดำเนินการตามแผนก่อสร้างที่วางไว้ได้บ้างแล้ว และมีแผนเร่งการก่อสร้างสำหรับเฟสที่เหลือให้ครบทั้ง 4 เฟส โดยเร็ว เพื่อจะได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการจำหน่ายไฟฟ้าต่อไป นอกจากนี้ทาง GEP ยังมีแผนการเตรียมตัวเพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันทางที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่า จะสามารถยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ภายในไม่เกินไตรมาสที่ 2 ปี 2565 นี้

 

และสำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในภาพรวมสำหรับรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างรายได้รวมเท่ากับ 1,415.63 ล้านบาท และกำไรส่วนของบริษัทได้เท่ากับ 41.16 ล้านบาท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทยังสามารถสร้างรายได้ได้เติบโต และมีผลกำไรเกิดขึ้นได้ สำหรับปี 2563 จึงนับได้ว่า เป็นอีกปีที่ทางทีมงานผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าในแต่ละปีคณะผู้บริหารจะต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่บางครั้งไม่สามารถควบคุมได้ แต่สิ่งที่สำคัญ คือ การติดตามสถานการณ์และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการวางแผนรับมือ และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องเพื่อลดทอนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้น้อยที่สุด ประกอบกับความอุตสาหะที่จะไม่ย่อท้อ และพ่ายแพ้ต่อปัญหาที่เข้ามา ทางคณะผู้บริหาร และผมต้องขอขอบคุณจากใจจริงต่อทีมงานผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ ที่ให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัท ให้ความทุ่มเท ความมุ่งมั่น ความร่วมแรงร่วมใจ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการผลักดัน ECF ให้เติบโตอย่างมั่นคงร่วมกันต่อไป

 

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

                                                                                                             กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

1

จากซ้ายไปขวา

1. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการอิสระ
4. รศ.ดร. มนตรี โสคติยารุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
6. นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
7. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
8. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

2

จากซ้ายไปขวา

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3

จากซ้ายไปขวา

1. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

4

จากซ้ายไปขวา

1. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการสรรหา
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5

จากซ้ายไปขวา

1. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

6

จากซ้ายไปขวา

1. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

7

จากซ้ายไปขวา

 

1. นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา 2)
2. นางสาวสุภัค โต๊ะพงศ์อนันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา 1)
3. นายราชา พจน์อริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สำนักงานใหญ่)
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

8
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

อันดับความน่าเชื่อถือ

ประเภทเครดิตสถาบันจัดอันดับอันดับเครดิตวันที่ออกดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+14 สิงหาคม 2562ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+25 กรกฏาคม 2561ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB19 มิถุนายน 2560ดาวน์โหลด

ECF CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างจิตสำนึกในเรื่องการแบ่งปันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ให้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปัจจุบันให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงเกิดเป็นกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้เกิดขึ้นต่อสังคม และความสุขใจสู่พนักงานจากการเป็นผู้ให้