ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

 

  1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
SubjectDetails
ชื่อบริษัทภาษาไทย:บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ:East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:เลขที่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ แบบประกอบด้วยตนเอง
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
สาขาที่ 1:เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นโรงงานผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา รวมถึงสายการผลิตในส่วนของโรงเลื่อยไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง และผลิตกระดาษปิดผิวสำหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
สาขาที่ 2:เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝ่ายบริหารงานด้านการตลาด และโกดังเก็บสินค้า
ประเภทธุรกิจ:ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ แบบประกอบด้วยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง การจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านเว็บไซต์ แพลทฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ และการให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) การเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการเป็นผู้เพาะปลูกและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
เลขทะเบียนบริษัท:0107555000449
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท:วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ในฐานะบริษัทจำกัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)
ชื่อย่อหลักทรัพย์:ECF
ทุนจดทะเบียน:287,846,227 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,151,385,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 สภาพ21110บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว:239,871,897.50 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โทรศัพท์:+66 38-675-181-4, +66 2-152-7301-4
โทรสาร:+66 38-678-220, +66 2-152-7305
Home Page:www.eastcoast.co.th

สารจากประธานกรรมการบริษัท

33

     ในปี 2565 นี้นับเป็นปีที่สามที่บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ของเรา ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการระบาดหลายระลอก หลายสายพันธุ์ ส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจำกัดภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดเป็นระยะเวลาหลายเดือน และยังซ้ำเติมด้วยปัญหาจากภาวะสงครามรัสเซีย ยูเครน เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลต่อปัจจัยราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาเงินเฟ้อ และค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลกระทบสำคัญที่ตามมา และยังไม่รู้ว่าปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากไปทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้จะสิ้นสุดหรือจบลงได้เมื่อใด

 

     แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฝันทุกอุปสรรคและสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนแผนงานต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์และอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานยังเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 1,463.40 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 8 จากปีก่อน และมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 37.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีผลกำไรดังกล่าวเท่ากับ 50.85 ล้านบาท เนื่องจากภาพรวมรายได้จากการส่งออกที่ลดลงจากภาวะสงครามและเศรษฐกิจ นอกจากนี้การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเมียนมาร์ โดยบริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 50 เมกะวัตต์สำหรับเฟสที่ 1 จากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ยังเป็นไปตามปกติ และงานก่อสร้างส่วนที่เหลืออีก 170 เมกะวัตต์ สามารถเริ่มการก่อสร้างได้ตามแผนงานที่วางไว้อีกครั้งภายหลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 และสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาร์เริ่มคลี่คลาย

 

     ในส่วนของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2565 เป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่บริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 (CGR 2022) ที่สถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้น บริษัทฯ ยึดถือหลักการที่ว่า หากเรามีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความยั่งยืนในด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดตามแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าโลกจะดีขึ้นภายในปี 2573 จากหลักการ เป้าหมาย บริษัทฯ จะวางแผนการทำงาน กำหนดตัวชี้วัด และคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้คอยสอดส่อง กำกับ และติดตามผลของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป

 

     ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ตั้งใจทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ขยัน อดทน ริเริ่ม และมีวินัย เพื่อการพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ถือว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตได้ในปี 2565 ที่ผ่านมาอีกครั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

 

     ในโอกาสนี้ ผมขออำนวยพรให้ทุกท่าน พร้อมครอบครัว จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า และความมั่งคั่ง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน

 

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

ประธานกรรมการบริษัท

สารจากกรรมการผู้จัดการ

11

     ปี 2565 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ต้องเผชิญความท้าทายและการปรับตัวในหลายด้าน เช่นเดียวกับปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสถานการณ์ COVID-19 แม้จะยังคงอยู่ แต่สิ่งที่ซ้ำเติมต่อความท้าทายที่มีอยู่เดิมคือ การบริหารงานธุรกิจว่า จะทำอย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยบวกยังไม่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ ภาวะสงคราม ราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ ค่าครองชีพ เหล่านี้ส่งผลกระทบสำคัญต่อต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับกลยุทธ์การบริหารงานอย่างเข้มข้น และต้องติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างจริงจัง ซึ่งนับว่าเป็นหลักการสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรง ทำให้การดำเนินการธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

 

     โดยการดำเนินงานตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่ปรับตัวต่อเนื่องเริ่มเห็นผลตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 จากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายที่ทำได้ดีขึ้น โดยมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมเริ่มปรับตัวลดลง ซึ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยการบริหารงานภายในทั้งสิ้น จึงทำให้ผลการดำเนินงานโดยภาพรวมของปี 2565 บริษัทฯ ยังคงสามารถสร้างรายได้จากการขายและรายได้รวมลดลงเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ปี 2565 เป็นปีที่ทั่วโลกประสบกับภาวะวิกฤติด้านสงคราม ด้านเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น

 

     ด้วยแนวคิดการพัฒนาให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) รวมถึงแนวคิด “Stay Strong” ที่แม้ว่าสถานการณ์ปัจจัยภายนอกจะมาในรูปแบบใด สิ่งที่สำคัญคือ การปรับตัวรับมือให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความมุ่งมั่น ตั้งใจ แผนงาน การตรวจสอบติดตาม การวางแผนความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และทีมงานที่แข็งแกร่ง เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เรา Stay Strong ได้จนถึงปัจจุบัน

 

     ผมขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน ความเข้าใจจากคู่ค้า ความไว้วางใจจากลูกค้า และการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ทำให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเจอความท้าทายอย่างไร เราพร้อมจะจับมือก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันในทุกครั้ง บริษัทฯ ขอมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจในทุกห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป

 

นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์

  กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

1

จากซ้ายไปขวา

1. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการอิสระ
4. รศ.ดร. มนตรี โสคติยารุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
6. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
7. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
8. นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

2

จากซ้ายไปขวา

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3

จากซ้ายไปขวา

1. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
4. นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

4

จากซ้ายไปขวา

1. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการสรรหา
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5

จากซ้ายไปขวา

1. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

6

จากซ้ายไปขวา

1. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

7

จากซ้ายไปขวา

 

1. นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา 2)
2. นางสาวสุภัค โต๊ะพงศ์อนันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา 1)
3. นายราชา พจน์อริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สำนักงานใหญ่)
4. นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

8
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

อันดับความน่าเชื่อถือ

ประเภทเครดิตสถาบันจัดอันดับอันดับเครดิตวันที่ออกดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กร TRISBB-19 กรกฏาคม 2566ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กร TRISBB27 กรกฏาคม 2565ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+30 กรกฏาคม 2564ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+23 กรกฏาคม 2563ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+14 สิงหาคม 2562ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+25 กรกฏาคม 2561ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB19 มิถุนายน 2560ดาวน์โหลด

ECF CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างจิตสำนึกในเรื่องการแบ่งปันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ให้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปัจจุบันให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงเกิดเป็นกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้เกิดขึ้นต่อสังคม และความสุขใจสู่พนักงานจากการเป็นผู้ให้