ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

 

  1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
SubjectDetails
ชื่อบริษัทภาษาไทย:บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ:East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:เลขที่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
สาขาที่ 1:เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นโรงงานผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา รวมถึงสายการผลิตในส่วนของโรงเลื่อยไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง และผลิตกระดาษปิดผิวสำหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
สาขาที่ 2:เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝ่ายบริหารงานด้านการตลาด และโกดังเก็บสินค้า
ประเภทธุรกิจ:ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง การจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านเว็บไซต์ แพลทฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ และการให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) การเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล และการเป็นผู้เพาะปลูกและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
เลขทะเบียนบริษัท:0107555000449
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท:วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ในฐานะบริษัทจำกัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)
ชื่อย่อหลักทรัพย์:ECF
ทุนจดทะเบียน:287,846,227 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,151,385,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 สภาพ21110บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว:239,871,897.50 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โทรศัพท์:+66 38-675-181-4, +66 2-152-7301-4
โทรสาร:+66 38-678-220, +66 2-152-7305
Home Page:www.eastcoast.co.th

สารจากประธานกรรมการบริษัท

33

สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา ยังคงเป็นอีกปีที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลในแต่ละประเทศต่างมีการนำนโยบาย WFH (Work from home) มาใช้เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์เพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากตัวเลขที่แสดงจากการเติบโตของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทยไปยังต่างประเทศ โดยมีมูลค่าการส่งออกของปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากับ 39,441.30 ล้านบาท 44,576.40 ล้านบาท และ 52,670.49 ล้านบาท ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า มูลค่าการส่งออกของเฟอร์นิเจอร์มีตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปี  และในส่วนของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ของเราก็ยังคงพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขการเติบโตของรายได้รวมของบริษัท ที่ยังสามารถเติบโตได้ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ทั้งยังมีแนวทางการเพิ่มช่องทาง และสร้างโอกาสต่อยอดไปสู่ธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงธุรกิจพืชผลทางการเกษตร การต่อยอดดังกล่าวบริษัทฯ หวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะดำเนินควบคู่ไปกับหลักการบริหารงานตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยท้ายที่สุดจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนมาสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

 

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2564 เป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่บริษัทได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นผลสำรวจตามโครงการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thailand Listed Companies 2020) ที่สถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้น ถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลงานที่ผ่านมาว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นพัฒนาการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ตั้งใจทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ขยัน อดทน ริเริ่ม และมีวินัย เพื่อการพัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ถือว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

 

ในโอกาสนี้ ผมขออำนวยพรให้ทุกท่าน พร้อมครอบครัว จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า และความมั่งคั่ง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน

 

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

ประธานกรรมการบริษัท

สารจากกรรมการผู้จัดการ

11

ปี 2564 เป็นปีที่ทุกคนต้องเผชิญความท้าทายและการปรับตัวในหลายด้าน ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธุรกิจยังคงต้องขับเคลื่อนโดยการนำระบบการจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจเข้ามาใช้ ซึ่งนับว่าเป็นหลักการสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรง ทำให้การดำเนินการธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น มีความปลอดภัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน ความเข้าใจจากคู้ค่า ความไว้วางใจจากลูกค้า และการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสีย จึงทำให้บริษัทฯ ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้อีกรอบปี

 

ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา แม้ว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้ตลอดช่วงที่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ ได้ปรับตัวอย่างต่อเนื่องที่จะรับมือกับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งหากพิจารณาโดยภาพรวม ปี 2564 บริษัทยังสามารถสร้างรายได้รวมให้เติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.08 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นมาจากคำสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นสำคัญ

สำหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ที่เข้าลงทุนผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด โดยได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ผ่าน บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) ในฐานะผู้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ที่ขณะนี้มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับเฟสที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ จากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ แล้ว แม้ว่าในช่วงปี 2564 จะยังมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ในปัจจุบันทางโครงการสามารถกลับมาดำเนินการตามแผนก่อสร้างที่วางไว้ได้แล้ว และมีแผนเร่งการก่อสร้างสำหรับเฟสที่เหลือให้ครบทั้ง 4 เฟส โดยเร็ว เพื่อจะได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการจำหน่ายไฟฟ้าต่อไป

 

นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจสู่เหมืองขุดสกุลเงินดิจิตัล (Cryptocurrency Mining) ซึ่งจะดำเนินงานผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด และยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท วีวี ริช จำกัด เพื่อจะดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตร

จะเห็นได้ว่า นอกจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีแนวคิด Step to the Future” ที่จะสร้างความเติบโตของธุรกิจที่มีความหลากหลาย กระจายความเสี่ยง ควบคู่กับหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลบนรากฐานแห่งความยั่งยืน โดยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผสานเข้ากับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และตั้งเป้าหมายที่จะให้เกิดพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ในนามของบริษัท ผมใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมา บริษัทขอมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและและสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันที่ยั่งยืนต่อไป

 

 

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

  กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

1

จากซ้ายไปขวา

1. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการอิสระ
4. รศ.ดร. มนตรี โสคติยารุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
6. นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
7. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
8. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

2

จากซ้ายไปขวา

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3

จากซ้ายไปขวา

1. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

4

จากซ้ายไปขวา

1. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการสรรหา
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5

จากซ้ายไปขวา

1. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

6

จากซ้ายไปขวา

1. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

7

จากซ้ายไปขวา

 

1. นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา 2)
2. นางสาวสุภัค โต๊ะพงศ์อนันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา 1)
3. นายราชา พจน์อริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สำนักงานใหญ่)
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

8
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

อันดับความน่าเชื่อถือ

ประเภทเครดิตสถาบันจัดอันดับอันดับเครดิตวันที่ออกดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+30 กรกฏาคม 2564ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+23 กรกฏาคม 2563ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+14 สิงหาคม 2562ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB+25 กรกฏาคม 2561ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตขององค์กรTRISBB19 มิถุนายน 2560ดาวน์โหลด

ECF CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างจิตสำนึกในเรื่องการแบ่งปันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ให้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปัจจุบันให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงเกิดเป็นกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้เกิดขึ้นต่อสังคม และความสุขใจสู่พนักงานจากการเป็นผู้ให้