ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 299,161,547 บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน  1,196,646,188.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเท่ากับ 239,871,889.25 บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาท ยี่สิบห้าสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,557 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,284 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับชื่อ-นามสกุลจำนวนหุ้น (หุ้น)ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์481,338,75050.17%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด31,319,5513.26%
3กลุ่มครอบครัวพานิช26,979,0002.81%
4กลุ่มครอบครัวปัทมาสัตยาสนธิ11,350,0001.18%
5กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ์11,181,5001.17%
6นางกนกวรรณ กวางทอง9,740,6001.02%
7กลุ่มโดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)7,568,7000.79%
8นางทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์7,204,0000.75%
9นายศักดิสุมิตร สมรพิทักษ์กุล6,591,5000.69%
10นายปรัชญา คงทวีเลิศ6,190,1000.65%
11ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 367,227,85637.52%
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น959,487,557100%

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564)ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563)ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ดาวน์โหลด
สารสนเทศ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557ดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายการดาวน์โหลด
ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับ “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECF-W3)”ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W3) ครั้งที่ 8/8 (19 กุมภาพันธ์ 2564)ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W3) ครั้งที่ 7/8 (25 พฤศจิกายน 2563)ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W3) ครั้งที่ 6/8 (25 สิงหาคม 2563)ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W3) ครั้งที่ 5/8 (25 พฤษภาคม 2563)ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W3) ครั้งที่ 4/8 (25 กุมภาพันธ์ 2563)ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W3) ครั้งที่ 3/8 (25 พฤศจิกายน 2562) ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W3) ครั้งที่ 2/8 (23 สิงหาคม 2562) ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W3) ครั้งที่ 1/8 (24 พฤษภาคม 2562) ดาวน์โหลด

สิทธิผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายการอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆอาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทอาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 

1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ

 

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

 

3) บริษัทไม่มีการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาข้อมูลต่างๆของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไว้ตามข้อกำหนดต่างๆ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เป็นต้น

 

4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความวคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

 

5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

 

6) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

 

7) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่รายละเอียด
8 ก.ค. 2563ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
22 เม.ย. 2562ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
25 เม.ย. 2561ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2 ต.ค. 2560ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
31 พ.ค. 2560ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
28 เม.ย. 2560ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
8 เม.ย 2559ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
16 เม.ย. 2558ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Conference B ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
18 ก.ค. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
8 เม.ย. 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Conference B ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
26 มี.ค. 2556เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันแรก (First Trade Date)

ECF CSR

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.