ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,103 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับชื่อ-นามสกุลจำนวนหุ้น (หุ้น)ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์482,206,550 50.26%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด30,838,6383.21%
3กลุ่มครอบครัวพานิช28,055,100 2.92%
4กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ์11,181,5001.17%
5นายจักรพล ทองเจริญ9,406,9000.98%
6กลุ่มครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ8,150,0000.85%
7กลุ่มโดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด7,412,2000.77%
8กลุ่มครอบครัวเทพภูษาวัฒนา7,234,0000.75%
9นางสาวทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์7,204,0000.75%
10นางมณีรัตน์ อนันต์ภูมิไตรภพ5,340,0000.56%
11รวมส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 362,458,70237.78%
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น959,487,590100.0000

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565)ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2565)ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564)ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563)ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ดาวน์โหลด
สารสนเทศ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559ดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายการดาวน์โหลด
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (ECF-W4) ครั้งที่ 4/10 ( 20 กรกฎาคม 2565) (เผยแพร่วันที่ 16 มิถุนายน 2565)ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (หรือ ECF-W4) ครั้งที่ 4/10 (วันที่ 20 กรกฎาคม 2565)ดาวน์โหลด
แจ้งการแก้ไขข้อความในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ECF-W4) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ECF-W4) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมดาวน์โหลด
แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ECF-W4)ดาวน์โหลด

สิทธิผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายการอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆอาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทอาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 

1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ

 

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

 

3) บริษัทไม่มีการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาข้อมูลต่างๆของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไว้ตามข้อกำหนดต่างๆ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เป็นต้น

 

4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความวคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

 

5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

 

6) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

 

7) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่รายละเอียด
21 เม.ย 2565ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
21 เม.ย 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
8 ก.ค. 2563ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
22 เม.ย. 2562ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
25 เม.ย. 2561ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2 ต.ค. 2560ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
31 พ.ค. 2560ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
28 เม.ย. 2560ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
8 เม.ย 2559ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ECF CSR

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.