ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ6 เดือน/25646 เดือน/256325632562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม3,614.223,544.723,544.723,348.31
หนี้สินรวม2,329.982,304.942,304.942,106.63
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม1,284.251,239.78 1,239.781,241.68
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว239.87239.87239.87239.87
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย – สุทธิ790.10572.151,384.491,254.18
รายได้รวม813.89587.691,415.631,290.90
ต้นทุนขาย628.32436.381,077.23851.54
ค่าใช้จ่ายรวม724.71555.931,291.201,109.90
ภาษีเงินได้0.224.4713.807.49
กำไรสำหรับงวด29.706.8931.6568.87
กำไรสำหรับงวด– ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่30.0915.3041.1669.89
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)1.660.840.922.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)4.712.472.555.63
อัตรากำไรขั้นต้น (%)20.4823.7322.1932.10
อัตรากำไรสุทธิ (%)3.651.172.245.33
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)1.812.171.861.70

งบการเงิน

งบการเงินดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด

ECF CSR

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.