การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

ลำดับรายการดาวน์โหลด
1นโยบายการกำกับดูแลกิจการดาวน์โหลด
2ข้อบังคับบริษัทดาวน์โหลด
3บริคณฑ์สนธิดาวน์โหลด
4จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจดาวน์โหลด
5จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ดาวน์โหลด
6การต่อต้านคอร์รัปชั่น
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นดาวน์โหลด
- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันดาวน์โหลด
7กฎบัตรคณะกรรมการ
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาดาวน์โหลด
- กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนดาวน์โหลด
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดาวน์โหลด
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
8นโยบายการป้องกันและการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในดาวน์โหลด
9จรรยาบรรณทางธุรกิจดาวน์โหลด
10นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดาวน์โหลด
11นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดาวน์โหลด
12นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดาวน์โหลด
13 จำนวนครั้งของการเข้าประชุมของคณะกรรมการ ในรอบปี 2563ดาวน์โหลด
14การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
15นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานดาวน์โหลด
16นโยบายการกำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด