การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

ลำดับรายการดาวน์โหลด
1นโยบายการกำกับดูแลกิจการดาวน์โหลด
2ข้อบังคับบริษัทดาวน์โหลด
3บริคณฑ์สนธิดาวน์โหลด
4จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจดาวน์โหลด
5จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ดาวน์โหลด
6การต่อต้านคอร์รัปชั่นดูเพิ่มเติม
6.1นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นดาวน์โหลด
6.2กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันดาวน์โหลด
7กฎบัตรคณะกรรมการดูเพิ่มเติม
7.1กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
7.2กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาดาวน์โหลด
7.3กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนดาวน์โหลด
7.4กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดาวน์โหลด
7.5กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
8นโยบายการป้องกันและการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในดาวน์โหลด
9จรรยาบรรณทางธุรกิจดาวน์โหลด
10นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียดาวน์โหลด
11นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดาวน์โหลด
12นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดาวน์โหลด
13 จำนวนครั้งของการเข้าประชุมของคณะกรรมการ ในรอบปี 2562ดาวน์โหลด
14การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
15นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานดาวน์โหลด
16นโยบายการกำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด